неделя, 3 декември 2017 г.

Институтът за исторически изследвания – БАН чества 70 години от своето основаване.

Институтът за исторически изследвания – БАН чества 70 години от своето основаване.
На 5 декември 2017 г. от 9.30 ч. в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември” № 1) ще се проведе научна конференция „Историческата наука пред съвременните предизвикателства” в Големия салон на БАН.
Ще бъде открита документална изложба „70 години живяна история” във фоайето на БАН.

неделя, 29 октомври 2017 г.

Аргументацията – традиции и перспективи“ - научна конференция във Философския факултет на Веулкотърновския университет

На 14 октомври 2017 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, във Философския факултет се проведе събитие, посветено на аргументацията. 
Проф. дфн Мариета Георгиева Ботева, професор по реторика и връзки с обществеността и доц. Иво Ангелов Дочков – преподавател по антична и средновековна философия - са организаторите на научното събитие.
Участниците в кръглата маса са университетски преподаватели и учители:
1. Светлана Петрова – учителка по история и философия в гр. Елена.
2. Миглена Дамянова-Радойска – учител по философия, докторант по философия на правото.
3. Елка Иванова – учител по философия и история във Велико Търново – Спортно училище.
4. Ваня Рашкова – учител по философските дисциплини в училище „Асен Златаров“ – В. Търново, докторант по философия на правото.
5. Иван Цанев – докторант по философия на правото.
6. Генко Генков – лекар-психиатър, богослов, магистър по философия
7. Александър Узунов – докторант към катедра „Политология“.
8. Бояна Стоянова – магистър по Политология. Дипломация и национална сигурност.
9. Мариета Григорова – студентка по Философия, II-ри курс.
10. Габриела Георгиева, Боряна Рачева, Александра Стойчева и Димитър Ганчев – студенти в I-ви курс по специалност Философия – редовно обучение.


В хода на дискусията участниците се обединиха около изводите:
1. Нравственост, етика и красота в речта, разбирана като надеждност, порядък, въздържаност, нравствен дълг – това са идейните основи на реториката във всички векове.
2. Живеем в епоха, в която има основания да се говори за ренесанс на реториката. Възражда се античният идеал: добрият оратор е добър гражданин, добрият гражданин е добър оратор. Смелостта да имаш лична позиция, която отстояваш при определени обстоятелства, понякога струва кариерата или живота на човека – Демостен, Цицерон.
3. Добрият политически, съдебен, академически и всеки друг оратор представя коректна аргументация, насочена към истината и целесъобразността в полза на хората. Коректната аргументация представлява доказване на истини, формиране на убеждения, без лъжливи тълкувания.
4. В книгата „Полето на аргументацията“ (1970 г.) Х. Перелман посочва перспективата към по-голяма обвързаност на политическата аргументация със съдебната. Политиците-юристи по-често включват правни основания в речите си. Коректната аргументация в политическите дискурси се основава на истинни тези и аргументи, подкрепени със закони и норми от правото. Аргументацията се превръща във философски и морален метод в доказването и убеждаването.
Правната логика включва изучаването на неформалните аргументационни схеми, присъщи на правния текст. В правните разсъждения аргументите от политическо естество се използват, когато се оценяват последствия и се оправдава дадена интерпретация на закона. Пример за това представляват съдебно-политическите речи на Цицерон срещу Катилина.
5. Личността реализира своя имидж посредством аргументация, насочена към другите участници в дискурса. Реторическите средства за изграждане на публичен имидж са вербални и невербални.
6. Поетите се раждат – ораторите се създават (Цицерон). Необходима е специализирана подготовка при формиране на умения да се аргументира в монолог и диалог.


Подготвили доц. Иво Дочков и проф. Иванка Мавродиева


понеделник, 9 октомври 2017 г.

Семинари за методи на изследвания като част от проекта „ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И МЕТОДИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ МЛАДИ УЧЕНИ“Проектът навлиза в следващата фаза и съгласно програмата и графика, ще се проведат три семинара – по един през месеците октомри, ноември и декември – с докторанти и млади учени.
Първият семинар е на тема „Качествени и количествени методи на изследване“ и е насрочен за 26.10.2017 г. от 13 до 17 ч. в зала „Яйцето“ в бл. 4, кампус „Изток“. Лектори са доц. д-р Калоян Харалампиев и гл. ас. д-р Петя Славова. Ще се разглеждат основни качествени и количествени методи, които се използват за събиране и обработка на информация. В практиката най-често се прилагат комбинации от тези методи, като обикновено се съчетават поне един качествен и поне един количествен метод.
След преминаването на обучението по модул „Качествени методи“ и модул „Количествени методи“ , участниците ще повишат знанията и компетентността си в следните области:
·         количествени и качествени методи на изследване;
·         подбор на изследователски методи съобразно изследователските цели и задачи;
·         практическо приложение на количествени и качествени методи на изследване.
Вторият семинар е на тема „Добри практики - Количествени и качествени методи на изследване” и е насрочен за м. ноември.  Лектори са проф. дфн Иванка Мавродиева и гл. ас. д-р Николина Цветкова. Предвижда се утвърдени и млади учени да обменят опит и добри практики по отношение дизайн и провеждане на научно изследване в областта на социалниет науки и хуманитаристиката.
След преминаването на обучението по модул „Добри практики“ участниците ще обогатят допълнително знанията и компетентността си в следните области:
·         подбор на изследователски методи съобразно изследователските цели и задачи;
·         практическо приложение на количествени и качествени методи на изследване;
·         събиране и обработване на данни и представяне на резултати от научно изследване.
Третият семинар е на тема „Апробиране на елементи от научно изследване“ и е изцяло практически. Насрочен е за м. декември 2017 г. Семинарът ще се ръководи от проф. дфн Иванка Мавродиева, доц. д-р Калоян Харалампиев, гл. ас. д-р Петя Славова и гл. ас. д-р Николина Цветкова.
Участниците ще представят елементи от проведени от тях – самостоятелно или в екип – изследвания и ще дискутират процеса от гледна точка на практико-приложните аспекти на получените теоретични познания.
След преминаването на обучението по модулАпробиране на елементи от научно изследванеучастниците ще обогатят допълнително знанията и компетентността си в следните области:
·         планиране и реализиране на елементи от научни изследвания;
·         използване на утвърдени и съвременни методи;

·         подготовка на обобщени резултати от проучвания.

неделя, 1 октомври 2017 г.

ESTIDIA: „DIALOGUES WITHOUT BORDERS: STRATEGIES OF INTERPERSONAL AND INTER-GROUP COMMUNICATION“


На 29 и 30 септември 2017 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“  успешно се проведе международната научна конференцията  ESTIDIA: „Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication“.
На 29 септември 2017 г. конференцията бе открита официално от заместник-ректора на Софийския университет проф. Мария Стойчева и от заместник-декана на Философския факултет проф. Оля Харизанова. Проф. Иванка Мавродиева представи в речта си при откриването пред участниците от 25 държави конференцията, програмата, дейностите. 


Проф. Корнелия Илие от Университета в Молмьо изнесе лекция на тема „Challenges of interpersonal and intergroup communication in the public sphere“.


Работата продължи в секциите и творческите научни работилници в 5 зали в Южното крило на Софийския университет. Докладчиците представиха резултати от изследвания на интеркултурната комуникация, комуникацията и образованието, хумора и комуникацията, медиите, политическата комуникация и диалога.На втория ден 30 септември работата продължи с ключовата лекция на проф. Хелън Спенсър-Отей от Университета в Уоруик на тема „Managing relations across cultures: challenges, concepts and strategies“.


Фокусът бе върху дигиталната комуникация, социалните мрежи, онлайн медиите, медиите, стратегиите в комуникацията и в частност политическата комуникация, комуникацията в бизнеса и други.


Проведена бе кръгла маса, в която се очертаха бъдещите дейности на ESTIDIA.
Конференцията даде възможност за създаване на новите научни контакти, бъдещи проекти и изследвания в областите комуникация, диалог, политическата комуникация, медии, дигиталната среда.

Научната конференция се проведе в резултат на подкрепата на Философския факултет на Софийския университет и в сътрудничество с ESTIDIA (European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue), чийто президент е проф. Корнелия Илие и проф. Иванка Мавродиева, преподавател във Философския факултет и председател на Института по реторика и комуникации.

ESTIDIA (European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue) http://www.estidia.eu/
Философски факултетhttp://phls.uni-sofia.bg/

Институт по реторика и комуникации http://www.iorc.info/

вторник, 24 май 2016 г.

Професор д.ф.н. Иванка Мавродиева – утвърден учен в хуманитарните и социалните науки – номинации на МОН за наградите „Питагор’16“

На 24 май – деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, имам удоволствието да оповестя следния факт.
Професор д.ф.н. Иванка Мавродиева е един от тримата учени, номинирани в категорията утвърден учен в хуманитарните и социалните науки.
Това е оповестено на 19 май 2016 г. по време на церемонията по връчване на наградите „Питагор“ 2016 година от Министерство на образованието и науката, на която церемония обявиха резултатите.
Кандидатствах за индивидуална награда за наука „Питагор“ 2013 – 2014 г. с номинация от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в категорията за принос в хуманитарните и социалните науки.
Приемам тази номинация като оценяване на постиженията ми като преподавател в Софийския университет, като изследовател и учен.
Главен редактор съм на електронното научно списание „Реторика и комуникации“, което през септември 2016 година навършва 5 години.
Средна посещаемост от 200-250 души на ден е за основния сайт rhetoric.bg и 40 на субдомейна на английски език – journal.rhetoric.bg
Списанието е представено в сайта на Rhetoric Society of Europe http://eusorhet.eu/resources/list_of_journals/, заедно с още 15 списания, които публикуват в областта на реториката.

Ето само част от публикациите и постиженията, с които кандидатствах за индивидуална награда за наука „Питагор“:
-          2 монографии:
„Реторика и пъблик рилейшънс“ (2013);
„Академично писане за докторанти и постдокторанти“ (2014).
-          3 статии на английски език
Mavrodieva, I. (2014). The functions of rhetoric in the Bulgarian public sphere – Cross cultural communication,  International Journal and Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, Editura Univertitar and ADI Publication.
Impact Factor = 0,781 – Scientific Indexing Service (SIS), CEEOL.
International Journal and Cross-Cultural Studies and Environmental Communication is index in 6: SIS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus; COPAS National, Academic and Specialist Library Catalogue, UK; Electronic Journal Library (EZB)] J-Gate; SCIPIO (Scientific Publishing & Information Online)
-          Mavrodieva, I. 2014. The Concept of the Bulgarian “European Identity” Across the Bulgarian Language and Political Rhetoric in Bulgaria - US-China Foreign Language, January 2014, Vol. 12, No. 1, pp. 1-16, David Publishing House ISSN 1539-8080.
(indexed in CrossRef, DOI number). www.davidpublishing.com/DownLoad/?id=15004.
-          Mavrodieva, I. 2014. Virtual Political Communication in Bulgaria, Journalism and Mass Communication (ISSN2160-6579). No.12, 2014, Issue 39, David Publishing House. Journalism and Mass Communication, ISSN 2160-6579
December 2014, Vol. 4, No. 12, 756-765 doi: 10.17265/2160-6579/2014.12.003

-          7 статии на български език, в които са представени научни резултати, които допринасят за развитието на реториката.

Цитирания:
-          200 цитирания на 25 публикации на проф. Иванка Мавродиева ;
-          В Google Schollar – 11 позовавания и 2 h индекс –общо на 7 публикации, 2 от които на английски език;
-          Rhetorical, Political, and Public Relations Aspects of Candidate Debates during Presidential Election Campaigns in Bulgaria (1991-2006), November 2012, Controversia;Fall2012, Vol. 8 Issue 1, p. 36 – EBSCO.

Уточнение: „Академично писане за докторанти и постдокторанти“ е в съавторство с проф. Йовка Тишева.

Вижте също в
mavrodieva.wordpress.com

online.rhetoric.bg – Онлайн справочник по реторика – Рубрика „Събития“

сряда, 11 юни 2014 г.

Корективен речник на чуждите думи в българския език - в онлайн вариант

Корективен речник на чуждите думи в българския език в онлайн вариант вече е достъпен на сайта http://dictcorrect.com/.
В него може да се направят справки за правописа, ударенията, значенията на думите.
Бързо и оперативно всеки с достъп до интернет може да уточни дали е написал правилно думата - като учен, журналист, писател, блогър...
Навременен и полезен сайт.
Иванка Мавродиева