неделя, 8 април 2012 г.

Списание “Чуждоезиково обучение”- “Foreign Language Teaching”Научното-методическо списание “Чуждоезиково обучение” – “Foreign Language Teaching” вече излиза обновено, първият му брой от 2012 година показва това.

Редакционната колегия е нова. Главен редактор е проф. д-р Димитър Васелинов, заместник-декан на ФКНФ, СУ “Св. Климент Охридски”. Членовете на редакционната колегия са изявени преподаватели от различни университети в България и експерти от МОМН. Радакционният съвет на списанието – Editorial Council – е съставен от 16 утвърдени учени от университети от Испания, Франция, Белгия, Германия, Полша, Русия, Канада, САЩ, Гърция, Румания, България.

Обновено е съдържанието на списанието. Публикациите са според изискванията за научни статии, те имат задължителните структурни и съдържателни елементи, сред които и резюме/абстракт и ключови думи; цитиранията са по утвърдени стандарти. Първият брой на списанието от 2012 година е с обем 100 страници.

Дизайнът на корицата е нов, тя се отличава с нова визия и е много добре естетически оформена.

Новост е сайтът на списанието “Чуждоезиково обучение”. Налице е съвремен подход за съчетаване на традициите със съвременните комуникационни канали. Авторите и читателите получават необходимата информация и в онлайн вариант.

http://foreignlanguages.azbuki.bg/


Новост е и решението списанието да излиза 6 пъти в годината, като издателската политика и амбициите са научното-методическо списание “Чуждоезиково обучение” да придължи да повишава качеството на научните публикации в него, да се представят научни събития, изследвания, резултати от проекти, книги на учени, добри практики от училищата.

Сега научното-методическо списание “Чуждоезиково обучение” – “Foreign Language Teaching” е издание на Националнато издателство за образование и наука “Аз Буки”, МОНМ, ISSN 0205 – 1834.

Иванка Мавродиева

Няма коментари: