четвъртък, 24 януари 2008 г.

Указания за изпита по Реторика и ПР за студенти от магистърска програма "Публична комуникация", ФЖМК

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТА ПО PR И РЕТОРИКА


Възможни теми за разработка за изпита:
Медия планиране.
Медиен мониторинг.
Медиен анализ.
Подготовка за участие в предаване в електронна медия.
PR събитие – сценарий и организация.
Пресконференция или брифинг.
Презентация отделно или като част от PR събитие.
Промоция отделно или като част от PR събитие.
PR стратегия.
Комуникационна програма.


Стъпки при подготовката:
Цели
Послания
Публики
Организационни аспекти
PR аспекти
Вербални аспекти. Индивидуална лексика, лексика, съобразена със социалния статус и с комуникативната роля. Термини.
Реторични аспекти:
- въпроси
- отговори
- реторични похвати
- аргументация
- невербални средства: пози, мимики, жестове, поглед, облекло, пространство, интонация.
Съвети от позицията на специалист по PR.

Уточнение:
Студентите, които не са държали изпит по Публична реч във втори курс, изготвят още:
Анализ на реч (на текст, на аудио или видеозапис), като текстът се прилага към анализа, а сайтовете, от които са взети аудио- или видеозаписите, се посочват в разработката.
Формулиране на реторичните цели, на комуникативната ситуация и обяснение защо тези реторични средства са използвани.

Текст на реч, която ще бъде произнесена от тях или от лице, което те ще консултират като специалисти по PR.
Формулиране на реторичните цели, на комуникативната ситуация и обяснение защо тези реторични средства са използвани.

Важно е студентът да покаже умения да подготвя дадено събитие от позицията на специалист по PR, не фрагментарно, а цялостно, във всички възможни аспекти, да се предвиждат комуникативни ефекти при отправяне на послания към дадена аудитория или аудитории; промяна на нагласи, формиране на ценности и стимулиране на поведение, създаване на модели на поведение и др.

Няма коментари: