събота, 17 октомври 2009 г.

Указания за студенти (първи курс) от БИНКП, изучаващи „Комуникативни умения”

Изпитът включва следните два модула: текущ контрол и изпит по конспекта.
Първи модул:

Текущ контрол:
1. Участие в упражненията (интервю за работа, оперативка, заседание, анализ на неевербално поведение на участници в различни публични и делови комуникативни ситуации).
2. Подготовка на автобиография – европейски формат; мотивационно писмо за кандидатстване за работа и мотивационно писмо за кандидатстване в университет
3. Написване и произнасяне на 4 речи, които по избор могат да бъдат: мотивираща, информираща, инструктираща, критикуваща реч, поздравителна, благодарствена, възхваляваща, тост и др.

Указания за написване на видовете речи
1. Избира се род, вид или подвид и той се изписва.
2. Повод, събитие, място на речта в събитието, сценария, процедурата, регламента. Събитията следва да са част от дейностите на библиотеки, читалища, информационни центрове, културни и образователни институции и др.
3. Комуникативни цели.
4. Особености на комуникатора.
5. Аудитория, участници.
6. Реторични фигури и похвати. Ситуативна употреба, уместност и ефективност.
7. Аргументация. Видове аргументи. Източници на аргументите.
8. Уместност и ефективност на аргументите.
9. Планирани реторически средства и предполагаем ефект.
10. Неезикови средства, които трябва да използват участниците. Видове. Ефективност. Уместност.

Десетте точки, посочени по-горе, са задължителна част от тази разработка, заедно с текстовете на речите.

Втори модул: Изпит по конспекта:
1. Ораторско изкуство. Дефиниции. Класификации. Видни представители.
2. Реторика. Дефиниции.
3. Комуникативни умения. Дефиниции.
4. Видове комуникация. Елементи на комуникацията. Комуникационен процес. Психологически, управленски, лингвистични аспекти на комуникацията.
5. Устна комуникация. Писмена комуникация. Комуникация по интернет.
6. Комуникаторът.“Професиограма”.
7. Аудиторията. Анализ на аудиторията.
8. Презентация. Специфични особености на презентацията. Специфика при презентирането на стоки, продукти, услуги, културни институции и др. в областта на библиотечно-информационните дейности.
11. Промоция. Промоция, маркетинг, реклама. Приложение в сферата на разпространението на печатни и периодични издания, книгопродаването.
12. Комуникативни умения при работа с вътрешни публики. Работа с отдели в библиотеки, в издателства, периодични издания, електронни медии и други средства за масово осведомяване, в институции, организации и др.
9. Комуникативни умения при работа с клиенти, с различни потребителски групи. Етика. Етикет. Реторични, лингвистични и психологически похвати.
10. Комуникативни умения при работа с външни публики (институции, донори, спонсори, местна, изпълнителна, законодателна власт, асоциации, фондации, културни институти).
11. Монологични форми на деловото общуване. Реч. Видове речи. Доклад. Видове доклади. Приветствие. Тост. Структурни, съдържателни и функционални особености. Приложение в сферата на библиотечно-информационните дейности при осъществяване на мениджмънт и изграждане на корпоративен имидж, при поддържане на отношения с външни и вътрешни публики.
12. Диалогични форми на деловото общуване.
13. Дискусия. Видове дискусии. Други форми на делово общуване (семинар, брифинг, инструктаж, дебат, срещи с цел лобиране и др.) Приложение в сферата на библиотечно-информационните дейности при менажиране на библиотеките, информационните центрове и др., при управление на човешките ресурси и др.
14. Невербални средства. Видове невербални средства. Проксемика. Жестове. Мимики. Пози. Поглед. Облекло. Интонация.
15. Невербалните средства като част от комуникативните умения на служителите в библиотеки, информационни центрове, редакции на периодични издания и медии, документационни служби на издателства и др.

Няма коментари: