събота, 17 октомври 2009 г.

Указания за студенти от Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", изучаващи „Комуникативни умения”

Изпитът включва следните три модула: текущ контрол, изпит по конспекта и тест.
Първи модул:
Текущ контрол:

1. Участие в упражненията (интервю за работа, оперативка, заседание, анализ на неевербално поведение на участници в различни публични, медийни и делови комуникативни ситуации).
2. Написване и произнасяне на 2 речи, които по избор могат да бъдат: мотивираща, информираща, инструктираща, критикуваща реч, поздравителна, благодарствена, възхваляваща, тост и др.

Указания за написване на видовете речи
1. Избира се род, вид или подвид и той се изписва.
2. Повод, събитие, място на речта в събитието, сценария, процедурата, регламента. Събитията следва да са част от дейностите на библиотеки, читалища, информационни центрове, културни и образователни институции и др.
3. Комуникативни цели.
4. Особености на комуникатора.
5. Аудитория, участници.
6. Реторични фигури и похвати. Ситуативна употреба, уместност и ефективност.
7. Аргументация. Видове аргументи. Източници на аргументите.
8. Уместност и ефективност на аргументите.
9. Планирани реторически средства и предполагаем ефект.
10. Неезикови средства, които трябва да използват участниците. Видове. Ефективност. Уместност.

Десетте точки, посочени по-горе, са задължителна част от тази разработка, заедно с текстовете на речите.

Втори модул: Изпит по конспекта:
Тема 1: Комуникативни умения. Комплексен характер.
Тема 2: Видове комуникация. Елементи на комуникацията. Комуникационен процес. Психологически, управленски, лингвистични аспекти на комуникацията.
Устна комуникация. Писмена комуникация. Комуникация по интернет. Директна и индиректна комуникация в областта на медицината. Специфично приложение на отделните видове комуникация в работата на лекаря.
Тема 3: Лекарят като комуникатор.
Тема 4: Комуникативни умения при работа с пациенти. Етикет.
Тема 5: Комуникативни умения при работа с близки на пациенти.
Тема 6: Интервю в медиите. Видове въпроси и отговори. Вербални средства.
Тема 7: Пресконференция. Организационни и комуникативни особености.
Тема 8: Презентация.
Специфични особености на презентацията. Специфика при презентирането на консултации, услуги, продукти др. в областта на медицината.
Видове презентация. Комуникативни похвати. Изисквания за структуриране на текст.
Тема 9: Комуникативни умения при работа с вътрешни публики в болници (медицински персонал, административен персонал и др.), поликлиники, почивни бази, рехабилитационни центрове и др.
Тема 10: Комуникативни умения при работа с външни публики (министерства, здравна каса, институции, донори, спонсори, местна, изпълнителна, законодателна власт, асоциации, фондации, културни институти). Ефективна реализация на лобистки действия. Водене на преговори.
Тема 11. Монологични форми в деловата дейност на лекаря. Реч. Видове речи.
Тема 12. Монологични форми в организационната работа на лекаря. Доклад. Видове доклади. Структурни, съдържателни и функционални особености.
Тема 13. Диалогични форми на деловото общуване при реализиране на организационни функции от лекаря. Заседание, събрание, инструктаж, брифинг. Конференция. Видове конференции. Дискусия. Видове дискусии.
Тема 14: Невербални средства и ролята им за създаване на благоприятни условия при общуване с пациенти и близки на пациенти. Видове невербални средства. Проксемика. Жестове. Мимики. Пози. Поглед.
Тема 15: Невербални средства и ролята им за създаване на благоприятна атмосфера и постигане на положителни комуникативни ефекти при общуване с пациенти и близки на пациенти. Видове невербални средства. Интонация.

Трети модул: тест

Няма коментари: