неделя, 10 юни 2012 г.

Изпит по "Политическа реторика" за студенти магистри по реторика

За изпита по Политическа реторика студентът подготвя по избор две от посочените по-долу студентски научни разработки, които изпраща на електронна поща на доц. дфн Иванка Мавродиева и получава рецензия. След това в деня на изпита студентът дава на преподавателя разпечатани тези материали и рецензията. Студентът представя устно пред колегите в деня на изпита изготвените от него материали.
1. Анализ на ораторството/красноречието на политик, като се следват указанията от лекциите и се обхванат умението му да говори, използвани реторични фигури и похвати, аргументация, неезикови средства, специфични особености, ефективност и въздействие върху аудиторията и други. Обем 5 страници с посочени източници, библиография и цитиране според изискванията.
2. Анализ на реч или речи на политически оратор по зададените критерии.Обем 5 страници с посочени източници, библиография и цитиране според изискванията.
3. Теоретична разработка / курсова работа, която обхваща теми, свързани с отделни видове политическа реторика: парламентарна, президентска, министерска и други.Обем 5 страници с посочени източници, библиография и цитиране според изискванията.
4. Теоретична разработка / курсова работа по теми, свързани с ораторските жанрове / видове на политическото красноречие. Обем 5 страници с посочени източници, библиография и цитиране според изискванията. 5. Вариант на написана от студента политическа реч, като посочва предполагаема реторичната ситуация, реторичните особености, техники и похвати, използвани в нея. Обем 5 страници с посочени източници, библиография и цитиране според изискванията. доц. дфн Иванка Мавродиева

Няма коментари: