неделя, 9 септември 2012 г.

Изпит по АВИТО


Студентите от 4 курс, философия, задочно и редовно обучение, за изпита по АВИТО подготвят студентско портфолио, което включва:


  1. 1.      Презентация на Power Point по тема, която е свързана с учебните програми и преподаване в средните училища.
  2. 2.      Презентация на Movie Maker по тема, която е свързана с учебните програми и преподаване в средните училища.
  3. 3.      Блог  (образователен, студентски, индивидуален), който да включва постове и теми, които са свързани с учебните програми и преподаване в средните училища.
  4. 4.      Анализ на електронен ресурс, уеббазирана информация, социална медия, свързани с теми по философия и преподаване в училище по критерии и стъпки, зададени от преподавателя.

Материалите се предават на преподавателя или се изпращат едно седмица преди датата на изпита по електронната поща.
В деня на изпита студентите представят и защитават изготвените материали от студентското портфолио.


Библиография:
Мавродиева, И. Как да презентираме успешно?, ИК Кота, С., 2007.
Мавродиева, И. Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи, С., УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2010
Мавродиева, И. Българската блогосфера, сп. Медии и обществени комуникации, бр. 8, януари 2010, http://media-journal.info/?p=item&aid=133.

Мавродиева, И. Блогове, журналисти блогъри и блогосфери, 3 май 2011

Мавродиева, И. Виртуална академична комуникация, списание на Софийския университет за електронно обучение, http://journal.e-center.uni-sofia.bg/f/downloads/2011/Broi%202/I.Mavrodieva.pdf
Мавродиева, И. Академична комуникация в интернет, уебавтор, уебредактор и уебчитател, бр. 1, 2011 http://rhetoric.bg/
Мавродиева, И. Rhetorical features of academic presentations, бр. 4, 2012 http://rhetoric.bg/


Няма коментари: