четвъртък, 21 февруари 2008 г.

Комуникативни умения. Студенти (бакалаври) от БИНКП - Философски факултет

Указания за студенти от БИНКП, изучаващи „Комуникативни умения”

Изпитът включва следните три модула: две писмени разработки (курсова работа и сценарий) и устен изпит по конспекта.
Студентът може да избира от темите, описани в т. 1, като обемът е минимум 5 страници.
Сценарий на:
- оперативка и/или инструктаж;
- брифинг или заседание;
- конференция;
- семинар;
- дебат или дискусия;
- кръгла маса;
- други формати на делови срещи.
- презентация на библиотека, читалище, културна институция. Презентацията може да бъде институционална, имиджова, информативна, продуктова и др.; Мултимедийната презентация се представя на CD.
- промоция на книга, поредица от издания, списание, вестник и др.;
- 2 речи, които по избор могат да бъдат: мотивираща, информираща, инструктираща, критикуваща реч, поздравителна, благодарствена, възхваляваща, тост и др.

Указания за написване на видовете речи
1. Избира се род, вид или подвид и той се изписва.
2. Повод, събитие, място на речта в събитието, сценария, процедурата, регламента. Събитията следва да са част от дейностите на библиотеки, читалища, информационни центрове, културни и образователни институции и др.
3. Комуникативни цели.
4. Особености на комуникатора.
5. Аудитория, участници.
6. Реторични фигури и похвати. Ситуативна употреба, уместност и ефективност.
7. Аргументация. Видове аргументи. Източници на аргументите.
8. Уместност и ефективност на аргументите.
9. Планирани реторически средства и предполагаем ефект.
10. Неезикови средства, които трябва да използват участниците. Видове. Ефективност. Уместност.

Десетте точки, посочени по-горе, са задължителна част от тази разработка, заедно с текстовете на речите.

2. Курсов проект/курсова работа – обем 10 страници. Разработката трябва да отговаря на изискванията, представени в блога.

Възможни тематични области за курсови работи:
1. Видове комуникация.
2. Презентация.
3. Промоция.
4. Етикет.
5. Етикет в мрежата.
6. Делови срещи. Видове. Участници. Сценарии.
7. Заседание.
8. Събрание.
9. Оперативка.
10. Конференция. Видове. Видеоконференция.
11. Семинар. Функции. Сценарий.
12. Видове речи.
13. Аргументация по време на делова среща. Видове аргументи. Подготовка.
14. Реторични похвати по време на делова среща. Класификации. Подготовка. Уместно използване.
15. Манипулативни техники по време на делови срещи.
16. Други формати на делови срещи.

Няма коментари: