четвъртък, 6 март 2008 г.

Теми за курсови работи като част от изпита по Публична реч, специалност Връзки с обществеността, ФЖМК. Литература.

ТЕМИ ЗА КУРСОВИ РАБОТИ ПО ПУБЛИЧНА РЕЧ И ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМИТЕ
ЗА СТУДЕНТИ, ВТОРИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ФЖМК

Реторика. Категориално-понятиен апарат.

Литература:
Аристотел, Реторика, С., 1986.
Квинтилиан, М. Ф. Обучението на оратора. С., 1982.
Цицерон, За оратора, С., 1992.
Александрова, А. Метаморфози на реториката, С., 2006.
Александрова, Д. Реториката на древните. С., 1983.
Александрова, Д. Античните извори на реториката. С., 1984.
Александрова, Д. Проблеми на реториката. С., 1985.
Александрова, Д., В. Руменчев. Учебник по реторика. С., 1987.
Тодоров, Ц. Семиотика. Реторика. Стилистика. С., 2000.
Дюбуа, Ж. Общая риторика. М., 1986.
Ботева, М. Реторика, С., 1993.
Ботева, В. Диалогът от Сократ до днес, С., 1999.
Богданов, Б. История на старогръцката култура, С., 1989.
Барт, Р. Разделението на езиците, С., 1995.
Попова, В. Българската стилистика до 50-те години на ХХ в., С., 1994.
Ебелинг, П. Реторика. Пътят към успеха, С., 2002.
Кулевски, Ц. Реторика на публичното послание, С., 1999.

Ораторът – особености. Говорни умения. Правоговор.
Литература:
Глас, Л., Кажи го… правилно, С., 1999.
Аристотел. Реторика. С. 1986.
Квинтилиан, М. Ф. Обучението на оратора. С., 1982.
Цицерон, За оратора, С., 1992.
Пашов П., Х. Първев. Българският правоговор. С., 1983.
Томан, И. Как да говорим добре. С., 1981.
Томан, И. Как да се самоусъвършенстваме. С., 1984.
Ведър, Й., З. Савкова. Реч и глас. Ръководство по постановка на глас и техника на говора. С., 2000.
Капони, В., Т. Новак. Как да представя себе си. С., 1995.
Карнеги, Д. Как да печелим приятели. С., 1996

Видове речи
Например: тържествена, поздравителна, благодарствена, юбилейна, агитационна, пропагандна, информираща, слово, обръщение, изявление, приветствие, изказване и др.
Доклад.
Лекция.

Литература:
Ведър, Й., Реторика и ораторско изкуство, С., 2000.
Руменчев, В. Реторически класификации. С., 1987.
Руменчев, В. Съдебна реторика. С., 1997.
Мавродиева, И. Европейската и атлантическата интеграция на България. Реторически аспекти. УИ “Св. Кл.Охридски”, С., 2004.


Структурни особености на речта
Литература:
Ведър, Й., Реторика и ораторско изкуство, С., 2000.
Мавродиева, И. Европейската и атлантическата интеграция на България. Реторически аспекти. УИ “Св. Кл.Охридски”, С., 2004.
Руменчев, В. Реторически класификации. С., 1987.
Руменчев, В. Съдебна реторика. С., 1997.

Аргументация. Особености на реторическата аргументация. Видове аргументи.
Литература:
Ведър, Й. Реторика и ораторско изкуство, С., 2000.
Мавродиева, И. Как да презентираме успешно?, С., 2007.
Мавродиева, И. Европейската и атлантическата интеграция на България. Реторически аспекти. УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2004.
Кулевски, Ц. Логика и аргументация в обществените комуникации, С., 2002.
Апостолова, Г. Убеждаващата комуникация, С., 1999.
Ботева, М. Речник по реторика. 150 аргумента за оратора, С., Изд. Парадигма, 2003.
Хамилтън, У. Парламентарна логика. С., 1991.
Радева, В. Реторика, С., 2000.


Реторични фигури

Класификации. Особености. Реторически фигури – класификации, дефиниции, приложение в съвременните реторически практики. Манипулативни техники.
Литература:
Мавродиева, И. Как да презентираме успешно?, С., 2007.
Мавродиева, И. Парламентарното красноречие в България (ХVІІІ, ХІХ и ХХ ОНС), С., 2001.
Ботева, М. Речник по реторика. 150 аргумента за оратора, С., Изд. Парадигма, 2003.

Политическа реторика
Литература:
Русинова-Христова, А. Политическото говорене – психологически механизми, С., 2003.
Мавродиева, И. Европейската и атлантическата интеграция на България. Реторически аспекти. УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2004.
Мавродиева, И. Десният лидер – модели на поведение // Ние, 2002, бр.11-12, 2-13.
Йорданова, Л. Езикът на промяната, С., 1993.
Йорданова, Л. От лумпена до гражданина, С., 1997.

Парламентарна реторика
Литература:

Мавродиева, И. Парламентарното красноречие в България (ХVІІІ, ХІХ и ХХ ОНС), С., 2001.
Мавродиева, И. Реторика. Билингвизъм. Диглосия // Проблеми на социолингвистиката VI, "Билингвизъм и диглосия", С., 2000, 182-185.
Мавродиева, И. Парламентарният език // Български език, БАН, 1993/1994, кн. 4, 389-391,
Мавродиева, И. Argumentum ad hominem в дебатите на Седмото Велико народно събрание (1990-1991) // Проблеми на социолингвистиката IV, С., 1995 г., 116-118.
Мавродиева, И. Езикът на парламентарните дебати в 37-ото Народно събрание (1995 г. ) // Проблеми на социолингвистиката V, С., 1997 г., стр. 100-102.
Мавродиева, И. "Разноезичието" на парламентарните дебати // Слово и демокрация, издаден от Фондация "Човещина", Българска асоциация по реторика и СУ "Св. Кл.Охридски", София, 1998 г., 135-139.
Харизанова, О. Парламентарната реторика на българския преход. С., 2000.
Харизанова, О. Парламентарна реторика, С., 2001.
Ковачев, К. Стил, стилистика и парламент, С., 2004.
Ганев, Г. Парламентарен говор и безмълвие, С., 1999.
Крумов, Р. Безплодният парламент, С., 1995.
Атанасов, И. Парламентът като мъпет шоу, С., 1993.
Драганов, Д. Смешната историята на Седмото Велико., С., 1991.
Методиева, Л. Парламентарна реторика, С., 2002.
Мавродиева, И. Европейската и атлантическата интеграция на България. Реторически аспекти. УИ “Св. Кл.Охридски”, С., 2004.
Хамилтън, У. Парламентарна логика. С., 1991.
Радев, С. Строители на съвременна България, С., 1990.
Василев, К. Красноречието, С., 1989.
Георгиев, Н. Нова книга за българския народ, С., 1991.
Русинова-Христова, А. Политическото говорене – психологически механизми, С., 2003.

Президентска реторика
Литература:
Караиванова, П. Президентското послание като жанр на политическата комуникация // ПР и рекалама, 1997, бр.1, 32-33.
Русинова-Христова, А. Политическото говорене – психологически механизми, С., 2003.
Мавродиева, И. Европейската и атлантическата интеграция на България. Реторически аспекти. УИ “Св.Кл.Охридски”, С., 2004.
Мавродиева, И. Езикът на президентските послания и държавно-политическият дискурс // Проблеми на социолингвистиката VI, С., 1999 г., 376-37.
Мавродиева, И. Президентската кампания като PR-война // Ние, 2001, бр.11-12.
Мавродиева, И. Президентът и неговите публики. Георги Първанов между политическата реторика и държавното управление // Ние, 2002, бр.1, с. 12.

Александрова, Д. Кандидатпрезидентските телевизионни диспути // Връзки с обществеността, бр. 1/1996, 12-40.
Александрова, Д. За оратора и неговия учител” // Труд, 14.10.2006. - за Волен Сидеров.
Александрова, Д. - публикации за реториката по време на избори.

Дебати. Реторични особености.
Литература:
Франк, Д. Умението да говорим убедително, С., 2000.
Мавродиева, И. Европейската и атлантическата интеграция на България. Реторически аспекти. УИ “Св.Кл.Охридски”, С., 2004.
Харизанова, О. Парламентарната реторика на българския преход. С., 2000.
Харизанова, О. Парламентарна реторика, С., 2001.
Ганев, Г. Парламентарен говор и безмълвие, С., 1999.
Атанасов, И. Парламентът като мъпет шоу, С., 1993.
Драганов, Д. Смешната историята на Седмото Велико., С., 1991.
Методиева, Л. Парламентарна реторика, С., 2002.

Конференция. Видове. Реторични особености. Ролята на водещия, на модератора. Ролите на участващите в конференция.
Конференция. Ролята на водещия, на модератора. Ролите на участващите в конференция.
Литература:
Мавродиева, И. Европейската и атлантическата интеграция на България. Реторически аспекти. УИ “Св.Кл.Охридски”, С., 2004.
Мавродиева, И. Академично писане, С., 2005.
Мавродиева, И. Деловата среща. Функции & роля на бизнессекретаря, // Бизнессекретар, изд. МОН, бр. 2, 2003, 14-21.

Неезикови средства и ораторско изкуство.
Литература:
Лидстоун, Д. Лице в лице с медиите, С., 1999.
Стоицова Т. И усмивката може да бъде заповед, “Ико-Интелект”, София, 1992 г.
Руменчев, В. Съдебна реторика. С., 1997.
Руменчев, В. Невербалната комуникация в публичната реч и деловото общуване, С., 2006.
Морис, Д. Жестове и поведение, С., 2007.
Пийз, А., А. Гарнър, Езикът на тялото, С., 2001.

Няма коментари: