четвъртък, 29 май 2008 г.

Презентационни умения / Презентации

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ / ПРЕЗЕНТАЦИИ

Изпитът се състои от четири части:
1. Теоретична разработка по теми, свързани с презентирането и посочени по-долу (виж в блога изискванията за изготвяне на курсова работа).
2. Анализ на готова мултимедийна презентация с приложение на самата презентации по критерии, указани в книгата
„Как да презентираме успешно”, ИК Кота, София, 2007.
3. Изготвена мултимедийна презентация по тема, съгласувана с преподавателя.
4. Презентиране в реална среда пред студенти от курса на изготвената мултимедийна презентация при използване на компютър, мултимедиен проектор, екран и др.

Теми за курсови работи по Презентации:
1. Презентация – особености.
2. Видове презентации.
3. Презентации и промоции.
4. Изготвяне на мултимедийна презентация.
5. Поведение на презентатора.
6. Как да презентираме пред различни публики?
7. Вербални средства при презентиране.
8. Визуални средства при презентиране.
9. Неезикови средства при презентиране.

Уточнение: Темите могат да бъдат конкретизирани при формулирането им след съгласуване с преподавателя.

Библиография:

Бизнес комуникации. Ръководство за успешен бизнес, Harvard Business Essentials, С., 2004.
Ведър, Й. Реч и глас. Ръководство по постановка на глас и техника на говора. С., 2000.
Ебелинг, П. Реторика. Пътят към успеха. Artes liberales, С., 2002.
Елизаветина, Т.М. Компютерные презентации – от риторики до слайд-шоу, М., 2003.
Как да правим всичко с PowerPoint 2002, Изд. СофтПрес, С., 2003.
Кръстева, В. ред. Как да правим всичко с Power Pont 2002, колектив на СофтПрес, С., 2003.
Лапена, И. Реторика. С увод към основите на модерната интерлингвистика, Б.,1993.
Линдстоун, Дж. Лице в лице с медиите. С., 1992.
Мавродиева, И. Презентациите в туризма // Туризмът в ХХІ век, С., 2002, 167-173.
Мавродиева, И. Презентации и бизнескомуникация // Бизнессекретар, изд. МОН, 2004, бр.1.
Мавродиева, И. Бизнес & промоция. сп. Бизнессекретар // 2004, бр.3 , 12-13. ??
Пиперков, И. Умеем ли да направим презентация? Сп. МИТ, брой 4 (29), 15 март 2001 г., 46-47.
Пирерков, И. Мултимедийни образователни продукти по ПР-функционален модел, .-В: Петев, Т., М. Златева (ред). Медии и ПР – проблеми на образованието и практиката, С., 2003, 115-121.
Пиперков, И. Мултимедийната интеракция: Нови възможности за студентите // Пъблик рилейшънс и нови медии, С., 2002, 144-153.
Пирерков, И. Мултимедийни образователни продукти по ПР-функционален модел // Медии и ПР: проблеми на образованието и практиката, С., 2003, 115-121.
Пиперков, И. Модел за разработване на мултимедиен продукт // Обучение и възпитание, С., 2004, 433-435.
Руменчев, В. Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване, С., 2006.
Успешните презентации, които постигат по убедителенначин нашите цели, Harvard Business School Press, изд. Locus, С., 2005.
Харизанова, О. Условия за успешна презентация, .-В: сп. Връзки с обществеността, бр.1, 1997, С., 1997, 38-50

PowerPoint 2002 за всеки. Поредица “Цветен самоучител”, № 5, Изд. СофтПрес, С.,

Интернет източници:


www.presentersuniversity.com

http://www.plu.edu/libr/media/using_slides.html
http://www.plu.edu/libr/media/designing_visuals.html
http://www.naturaltraining.com/training/presentation_skills/presentation_skills.html
http://lorien.ncl.ac.uk/ming/Dept/Tips/present/comms.htm#Making
www.executive-speaker.com/kirb117.html
http://presentingsulutions.com/effectivepresentations.asp
http://www.smartalkers.com/article.htm
http://humanities.byu.edu/MLDB/rhetrook.htm
http://www.philosophy.ru/edu/cur/ritor_pan.html
http://www.mti.ru/text/eng/22.html
http://www.aspire.uah.edu/textbook/projev2013.html)
http://www.artoftravel.net/
http://web.unic.ca/~susanvan/hinf315
http://www.johnmasterson.com/thesis/ch1.html

Няма коментари: