петък, 26 септември 2008 г.

Делово общуване и връзки с обществеността

Указания за студенти, изучаващи „Делово общуване и връзки с обществеността” - БИНКП - магистри

Изпитът на студентите включва следните три модула: една писмена разработка (курсовата работа) по теоретичен въпрос, две разработки по делово общуване и две разработки по връзки с обществеността. Курсовата работа е задължителна, а студентът може да избира между 2 и 3 задача, описани по-долу, всяка от които с обем до 5 страници.
Курсова работа – 10 страници.

Изследователска студентска работа по Делово общуване:
Сценарий или анализ на:
- интервю за работа от позицията на работодател;
- интервю за работа от позицията на кандидат за работа;
- оперативка;
- заседание;
- конференция;
- по една от всички посочени по-долу 5 вида речи: мотивираща, информираща, инструктираща, критикуваща реч, тост.

Изследователска студентска работа по Връзки с обществеността:
- анализ на пресконференция с участието на представител на библиотеките, читалищата, културните и образователните институции и др.;
- анализ и/или подготовка на прессъобщение;
- анализ на медийно участие на представител на библиотеките, читалищата, културните и образователните институции и др.;
- анализ на публикация в печатни издания или в интренет на изява на представители на библиотеките, читалищата, културните и образователните институции и др.;
- анализ на събитие, организирано и проведено с участието на библиотеки, читалища, културни и образователни институции и др.

Указания за написване на речи
1. Избира се род, вид или подвид и той се изписва.
2. Повод, събитие, място на речта в бизнес събитието, сценария, процедурата, регламента.
3. Комуникативни цели.

Указания за анализ на пресконференция, интервю, медийна изява и др.
- Комуникативна ситуация. Място и време, регламент.
- Комуникативни роли.
- Аудитория, участници.
- Неезикови средства, използвани от участниците. Видове. Ефективност. Уместност. Персонални грешки.

Анализираните медийни изяви или събития се представят заедно с анализа. Ако е ползван аудио- или видеозапис и той може да бъде представен, също се прилага към анализа. Ако аудио- и видеозаписите са публикувани в сайтове, портали, блогове и др., се изписва точно откъде са взети с оглед възможността преподавателят и проверяващият да имат представа какво точно се анализира.

Възможни теми за курсови работи:
1. Видове делово общуване. Особености в работата на библиотеките, читалищата, културните и образователните институции и др.
2. Роля на етикета Особености в работата на библиотеките, читалищата, културните и образователните институции и др.
3. Етикет в мрежата и в електронното обслужване на читатели, потребители и клиенти.
4. Интервю за работа. Видове. Участници. Видове въпроси. Тенденции.
5. Делови срещи. Видове. Участници. Сценарии.
6. Особености на оперативката и заседаниято. Особености в работата на библиотеките, читалищата, културните и образователните институции и др. Вземане на решение при дефицит на време.
7. Конференция. Видове. Видеоконференция. Особености в работата на библиотеките, читалищата, културните и образователните институции и др.
8. Промоция. Особености в работата на библиотеките, читалищата, културните и образователните институции и др.
9. Продуктова, имиджова, институционална презентация. Особености в работата на библиотеките, читалищата, културните и образователните институции и др.
10. Пресконференция. Особености в работата на библиотеките, читалищата, културните и образователните институции и др.
11. Популяризиране на дейността на библиотеките, читалищата, културните и образователните институции и др. в медиите.
12. Организиране на събития в библиотеките, читалищата, културните и образователните институции и др.Няма коментари: