вторник, 18 ноември 2008 г.

Указания за студенти, изучаващи „Академично писане”, специалност Културология, Философски факултет

Обучението на студентите включва задължителен текущ контрол върху следните теми:

 1. Автобиография и мотивационно писмо. Структурни, съдържателни и форматни особености. Приложение в академичната комуникация.
 2. Молбата като част от академичната комуникация. Структурни, съдържателни и форматни особености. Особености при изготвянето. Стилистични маркери на официално-деловия стил.
 3. Реферат. Структурни, съдържателни и форматни особености. Заглавна страница.
 4. Доклад. Структурни, съдържателни и форматни особености. Заглавна страница. Библиография. Цитиране.
 5. Курсова работа. Структурни, съдържателни и форматни особености. Заглавна страница. Библиография. Цитиране.
 6. Презентация. Видове. Сценарий. Изготвяне. Презентиране. Особености на презентацията в процеса на академичното образование.
 7. Стилистични маркери на научен стил.
 8. Редактиране на изготвен от студента научен текст. Видове редакции.
 9. Карекции на написан от студента научен текст. Пунктуационни и правописни грешки.
 10. Формулиране на заглавието на реферат, доклад и курова работа. Изясняване обема на студентските научни разработки.

Студентът е длъжен да изготви и изпрати по електронната поща или да представи разпечатани на хартия (без презентацията):

 1. Автобиография и мотивационно писмо.
 2. Молба.
 3. Реферат.
 4. Доклад.
 5. Курсова работа.
 6. Презентация.

Студентите получават всяка седмица на общата електронна поща на курса указания за всяка разработка, както и примерни образци на някои разработки.

Студентите са длъжни да изпращат в срок разработките и да спазват стандартите и указанията за изготвянето им.

Студентите получават рецензии на личната им електронна поща за всяка изпратена или предадена на хартиен носител разработка, като са посочени постиженията, грешките, пропуските и са дадени пропоръки за подобряване на уменията им за академично писане.

Във връзка с осъществяването на текущ контрол по дисциплината Академично писане студентите трябва да:

1. Създават наименовани файлове, които да съдържат жанрът на текста, който изпращат и / или факултетен номер на студента. Не е допустимо студентите да изпращат ненаименовани файлове.

2. Създават наименования на файлове разбираемо и ги изписват на латиница.

3. Изписват в мейла име, фамилия, фак. №, специалност и какво точно изпращат.

Изпитът е писмен, като включва проверка на уменията:

- да се откриват пунктуационни и правописни грешки в написани от студента текстове, както и в научни публикации;

- да се съставя и оформя библиография;

- да се познават и прилагат стандартите при цитиране;

- да се познават структурните, съдържателните и форматните особености на реферат, доклад, курсова работа, дипломна работа, автореферат, презентация и др.

При окончателното оформяне на оценката се вземат под внимание текущия контрол, като 30% от окончателната оценка е въз основа на оценките по време на обучението по Академично писане.

Няма коментари: