вторник, 30 декември 2008 г.

Академична комуникация

Академична комуникация

След завършване на курса докторантите трябва да разработят и представят следните материали, анализи и др.:
1. Статия или доклад (по избор), написани от докторанта, по тема от дисертацията. Текстът се представя като копие на публикуваната статия в научно списание или като копие на публикувания доклад в сборник от конференции, от сборник по проект, или като написан текст, приет за публикуване, заедно със съответната служебна бележка; или като текст заедно с програмата на конференцията или семинара.
2. Редакции и корекции на научен текст (на написан от докторанта и на научна публикация на друг автор). Обемът на редактираните и коригираните страници е 5.
- Докторантът трябва да посочи вида редакция и обосновка защо е направена.
- Докторантът трябва да нанесе корекции в текста по отношение на пунктуацията и правописа при познаване и спазване на нормите и правилата на съвременния български език; при използване на съответните знаци и при анализ на текста от гледна точка на научния стил и на академичното писане.
- Редакциите и корекциите се отнасят и до начините на цитиране и начините на оформяне и съставяне на библиография.
Материалите могат да бъдат предадени предварително (разпечатани) или да бъдат изпратени по мейл след сканиране.
3. Изготвяне на мултимедийна презентация по научен доклад или по тема, свързана с дисертацията, или като част от участие при водене на упражнения, или като участие в семинари. Трябва да са спазени изисквания за структурно, съдържателно и форматно ниво; изискванията за фон, шрифт, цветове, вербални и визуални средства, анимиращи ефекти, сценарий и съдържание. Презентация следва да отговаря на изисквания за академична презентация.
4. Анализ на резюме на научна статия или доклад по посочени в лекциите критерии: количествени критерии, съдържание, структура, езикови особености и предназначение.
5. Написване на резюме върху научна публикация на докторанта. Обем – 2000 думи. Оформяне според структурните и съдържателните изисквания, представени в лекциите. Извеждане от 5 до 8 ключови думи. Ако към статия или доклад на докторанта са включени резюме и ключови думи (т. 1), не се изготвят, но ако е необходимо, се посочват възможности за усъвършенстване.
6. Участие и представяне пред колеги докторанти на доклад или презентация в симулативна игра „научна конференция” или „семинар”.

Курсът „Академична комуникация” е част от общ курс
, предназначен за докторанти, който включва лекции по „Комуникативни умения”, които се четат от доц. д-р Л. Методиева.

Посочените по-горе изисквания са представени от доцент д-р Иванка Мавродиева.
Докторантите ще получат информация по основни теми на курса чрез лекции, презентации, посочени източници.


Академична комуникация
Цели: Този курс има за цел да развие и усъвършенства писмените, устните и презентационните умения в областта на академичната комуникация, които са необходими на студентите от образователно-квалификационна степен „доктор” по време на обучението им, както и при бъдещата им реализация като специалисти. Курсът е с теоретико-практическа насоченост.

Съдържание на дисциплината (анотация и теми):
Студентите придобиват познания за различните видове студентско научно творчество, формират умения за редактиране и коригиране на свои и чужди текстове; за изготвяне на текстове с оглед конкретни ситуации в академичната комуникация. В курса се поставят акценти върху комуникативните, реторическите и организационните аспекти при подготовката и осъществяването на презентации; конференции, дискусии, семинари; защита на дисертация и др.; както и върху представяне на резултати от научно-изследователски дейности и проекти в медийното и в публичното пространство.
Тематичен план:
Тема 1: Академична комуникация. Академичен дискурс. Академично писане. Специфични особености.
Тема 2: Библиография и цитиране. Оформяне на библиография. Стандарти и изисквания.
Тема 3: Редактиране на научен текст. Правопис. Норми и правила. Пунктуация.
Тема 4: Научна статия.
Тема 5: Доклад. Видове доклади.
Тема 6: Лекцията и академичната комуникация и академичният дискурс.
Тема 7: Рецензия.
Тема 8: Докторската дисертация и академичната комуникация. Комуникативни роли.
Тема 9: Презентация. Видове. Функции.
Тема 10: Дискусия.
Тема 11: Научна конференция.
Тема 12. Семинар.
Тема 13: Медии и академична комуникация.
Тема 14: Популяризиране на резултати от научно-изследователски проекти чрез различни жанрове.
Тема 15: Популяризиране на резултати от научно-изследователски проекти чрез механизми от връзките с общественоста.

Библиография по учебната дисциплина

Основна литература
Антонов, Н. Речник на нови и най-нови думи в българския език, С., 1995.
Граматика на съвременния български език, БАН, І том фонетика, ІІ том морфология, ІІІ том синтаксис, София, Изд. “БАН”,
С., 1983.
Ведър, Й., Реторика и ораторско изкуство, С., 2000.
Глас, Л., Кажи го… правилно, С., 1999.
Давидков, Цв., Бизнес комуникация, учебник и учебна тетрадка, С., 2002.
Как да напишем CV, Как да съставим автобиография, С.1 999.
Кенеди, Г., Джобен наръчник за водене на преговори, С., 1999.
Коларова, Д., Меретев, Тр., Водене на спорове, Център “Отворено общество”, С.,1995.
Кулевски, Цв. Логика и аргументация в обществените комуникации (от дихотомната към фракталната парадигма), С., 2001.
Лароша, П.О. Как да преговаряме, С., 2002.
Лидстоун, Д. Лице в лице с медиите, С., 1999.
Мавродиева, И. Интервю за работа, С., 2002.
Мавродиева, И. Как да презентираме успешно?, С., 2007.
Мавродиева, И. Академично писане, С., 2005.
Пашов, П. Практическа граматика на съвременния български език, С., 1992.
Пашов, П., Първев, Хр. Правописен и правоговорен речник на българския език, С., 2002.
Форсайт, Патрик, Започнете с най-важното. Организиране на времето. Как да огранизираме времето си за максимална производителност, С., 2000.
Янакиев, М. Как да редактираме свой и несвой текст, С., 1992.

Допълнителна литература
Абаджимаринова, Книгата, интегрирана маркетингова комуникация, С., 1999.
Андреева, Л. Отвъд видимото. Телевизионни жанрове, С.,1999.
Апостолова, Г., Убеждаващата комуникация, С.1999.
Ебелинг, П. Реторика. Пътят към успеха. Artes liberales, С., 2002.
Карнеги, Дейл, Как да развием самоувереност и да влияем на хората при публични изказвания, С., 1992.
Цветкова, М. Комуникационен мениджмънт, ВТ, 2000.
Франк, Д. Умението да говорим убедително, С., 2000.

ИНТЕРНЕТ
http:/www.getcustums.com
http:/www.executiveplanet.com
http:/www.etiquetteitl.com
http:/presentersuniversity.com
http:/www.speechwrithing.com
http:/www.angelfire.com/co/bodylanguage
http:/deltabravo.net/custody/body.htm
www.personology.com
www.prague-tribune.cz/articles/1999/