събота, 4 юли 2009 г.

Връзки на организацията с обществеността

Студентите от магистърска програма “ТРУДОВИ ПАЗАРИ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”трябва да подготвят за изпита по "Връзки с обществеността и комуникации" по избор два варианта с материали:
Първи вариант:
1. Теоретична разработка по тема от програмата, като се спазват изисканията и стандартите за академично писане, представени в този блог.
2. Медиен мониторинг по уточнена с преподавателя тема, свързана с корпоративния имидж на дадена организация.
3. Анализ на публикация в печатно издания (списание или вестник), на публикация в интернет или на телевизионно предаване по указаните по време на занятия стъпки и критерии. Студентът изпраща линк към сайта на предаването, а ако е видео запис, се представя на преподавателя за верифициране на изследвания обект.
4. Сценарий за пресконференция или сценарий за корпоративно събитие.
5. Подготовка на прессъобщение и/или анализ на публикувано в корпоративни сайтове.

Втори вариант.
1. Комуникационна кампания (анализ на проведена такава или представяне на стъпките и сценария по изготвянето й) с обем 15 страници. Теоретична и методическа обосновка на избора на техники и механизми, типични за PR.
2.PR стратегия с оглед потребностите на дадена компания, като се отчитат каналите на комуникация, комуникацията с вътрешни и външни публики, ефективността от използването на техники и механизми, типични за ПР.

Литература:
Алексиева, С. Връзки с обществеността и културен туризъм, С., 2004.
принципи, стратегии, техники, изд. “Екслибрис”, София
Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое?, Москва, Новости, 1990.
Връзки с обществеността, катедра Юнеско, ФЖМС, С., 1996.
Сегела, Ж. Холивуд пере най-добре, С., 2004.
Глас, Л., Кажи го… правилно, С., 1999
Гилфойл, Д. Харизмата и нейният ефект, С., 2002.
Голдблат, Дж. Специални събития, С., 2002.
Дейвис, А. Всичко, което трябва да знаете за Пъблик Рилейшънс. Директни въпроси на повече от 500 въпроса, С., 2007.
Доулинг, Г. Създаване на корпоративна репутация,. Идентичност. Имидж. Представяне., С., 2005.
Джефкинг, Ф. Въведение в маркетинга, рекламата и пъблик рилейшънс, С., 1995.
Дронзина, Т. Връзки с обществеността в ситуация на криза, С., 1999.
Дронзина, Т. Няколко подхода за дефиниране на връзките с обществеността, сп. Връзки с обществеността, бр. 1, С., 1995.
Зийман, С. Краят на рекламата, каквато я познаваме, С., 2004.
Кунчик, М., Ципфел, М. Въведение в науката за публицистиката и комуникациите, С., 1999.
Кътлип, С., Сентър, А., Бруум, Г., Ефективен пъблик рилейшънс, С., 1998.
Лари, Т. Бащата на манипулацията, С., 2000.
Лехтонен, Я. Рисковете на публичността, С., 2002.
Лидстоун, Д. Лице в лице с медиите, С., 1999.
Мавродиева, И., Интервю за работа, С., 2002.
МакФорън, Д. Лицето на фирмата, С., 1992.
Маринов, Р. Кризисен мениджмънт, С., 1999.
Маринов, Р. Неосъзнатата сила, С., 1997.
Маринов Р. Пъблик рилейшънс, технология и практика С., 1995.
Маринов, Р. Бял, черен и реверсивен PR, С., 2003.
Маринов, Р. Стратегически комуникационен мениджмънт, Сиела, С., 2005.
Медиазнание, сб., С., 1996.
Оксли, Принципи на пъблик рилейшънс, Бургас, 1989.
Петев, Т. Комуникация и социална промяна, С., 2001.
Почепцов Г. PR или как успешно управлять общественным мнением. М.: Центр,1998.
Почепцов. Г. Имиджеология: теория и практика. - Киев, 1998.
Пийз, А., Гарнър, А., Езикът на тялото, скритият смисъл на думите, С., 1999.
Пийз, А. Въпроси и отговори, С., 2006.
Райков, З. Публична комуникация, 1999.
Райков, З. Технология и техники на публичната комуникация, С., 2001.
Райков, З. PR – технология на успеха, С., 2003.
Райков, З. Корпоративният гражданин. Печелившият бизнес, изд. Дармон, С., 2004.
Рейс, А., Л. Рийс, Залезът на рекламата и възходът на ПР, С., 2003.
Харис, Г. Л. Добавената стойност на Пъблик рилейшънс. Тайното оръжие на интегрирания маркетинг, С., 2002.
Серов, А.Г. PR съветник. Практическо ръководство за повишаване на имиджа, С., 2007.
Стоицова Т. Лице в лице с медиите, С., 2005.
Стойков, Л. Фирмена култура и комуникация, С., 1995.
Стойков, Л., Пачева, В. Връзки с обществеността и бизнес комуникация, С., 2006.
Стюард, С. Как да общуваме с медиите. Библия за PR специалисти и журналисти, С., 2005.
Фидлър, Р. Метаморфоза. Да разберем новите медии, С., 2005.
Христов, Ч. Как да победим кризата?, С., 2002.
Христов, Ч. Убеждаване и влияние. Кой? Защо? Как?, Сиела, С., 2008.

Периодични издания:
сп. Връзки с обществеността, редактор Татяна Дронзина
сп. Обществена комуникация, редактор Здравко Райков
сп. Медиа и реклама
сп. Медия свят
в. Капитал – поредица Public Relations


<Публикации, свързани с теми от програмата:
1. Връзки с обществеността. Възникване. Развитие.
Алексиева, С. Връзки с обществеността и културен туризъм, С., 2004.
принципи, стратегии, техники, изд. “Екслибрис”, София
Връзки с обществеността, катедра Юнеско, ФЖМС, С., 1996.
Стойков, Л., В. Пачева, Връзки с обществеността и бизнес комуникация, С., 2006.
Маринов Р. Пъблик рилейшънс, технология и практика С., 1995.
Маринов, Р. Бял, черен и реверсивен PR, С., 2003.
2. Връзки с обществеността. Основни понятия. Дефиниции.
Връзки с обществеността, катедра Юнеско, ФЖМС, С., 1996.
Медиазнание, сб., С., 1996.
Оксли, Принципи на пъблик рилейшънс, Бургас, 1989.
Петев, Т. Комуникация и социална промяна, С., 2001.
Стойков, Л., В. Пачева, Връзки с обществеността и бизнес комуникация, С., 2006.
Маринов Р. Пъблик рилейшънс, технология и практика С., 1995.
Маринов, Р. Бял, черен и реверсивен PR, С., 2003.
Дронзина, Т. Няколко подхода за дефиниране на връзките с обществеността, сп. Връзки с обществеността, бр. 1, С., 1995.
3. Интервю в медиите. Интервюто като журналистически жанр.
Стюард, С. Как да общуваме с медиите. Библия за PR специалисти и журналисти, С., 2005.
5. Ефективни комуникативни подходи при участие в предавания в електронни медии. Особености на телевизионните журналистически жанрове.
Стюард, С. Как да общуваме с медиите. Библия за PR специалисти и журналисти, С., 2005.
Стоицова Т. Лице в лице с медиите, С., 2005.
Христов, Ч. Убеждаване и влияние. Кой? Защо? Как?, Сиела, С., 2008.
6. Пресконференция. Организационни и комуникативни особености. Брифинг.
Кътлип, С., Сентър, А., Бруум, Г., Ефективен пъблик рилейшънс, С., 1998.
Стойков, Л., Пачева, В. Връзки с обществеността и бизнес комуникация, С., 2006.
7. Корпоративен имидж.
Доулинг, Г. Създаване на корпоративна репутация,. Идентичност. Имидж. Представяне., С., 2005.
Райков, З. Корпоративният гражданин. Печелившият бизнес, изд. Дармон, С., 2004.
МакФорън, Д. Лицето на фирмата, С., 1992.
Лехтонен, Я. Рисковете на публичността, С., 2002.
8. Специални събития.
Голдблат, Дж. Специални събития, С., 2002.
9. Медипланиране.
Медиазнание, сб., С., 1996.
Фидлър, Р. Метаморфоза. Да разберем новите медии, С., 2005.
Лидстоун, Д. Лице в лице с медиите, С., 1999.
Стоицова Т. Лице в лице с медиите, С., 2005.
Стюард, С. Как да общуваме с медиите. Библия за PR специалисти и журналисти, С., 2005.
10. Медиен мониторинг.
Маринов, Р. Стратегически комуникационен мениджмънт, Сиела, С., 2005.
Стюард, С. Как да общуваме с медиите. Библия за PR специалисти и журналисти, С., 2005.
11. Кризисен ПР.
Дронзина, Т. Връзки с обществеността в ситуация на криза, С., 1999.
Маринов, Р. Кризисен мениджмънт, С., 1999.
Маринов, Р. Неосъзнатата сила, С., 1997.
Христов, Ч. Как да победим кризата?, С., 2002.
12. Комуникационна програма.
Маринов, Р. Стратегически комуникационен мениджмънт, Сиела, С., 2005.

Няма коментари: