четвъртък, 31 януари 2008 г.

Указания за създаване и оформяне на текст на студентска работа за изпит

Указания за създаване и оформяне на текст на студентска работа за изпит

Студентската научна/изследователска разработка (курсова работа, академично есе, дипломна работа, магистърска теза) се подготвя при спазване на съответните изисквания.
Курсовата работа е с обем не по-малък от 10 стандартни страници (30 реда, 60-65 знака на ред, 1800 знака на страница).
Дипломната работа е с обем не по-малък от 50 страници.
Магистърската теза е с обем не по-малък от 70 страници.
В този обем не се включват снимки, схеми, таблици, диаграми, фотокопия и др., които изпълняват илюстративна и доказателствена функция и които могат да бъдат представени в приложението.

Курсовата работа задължително включва: заглавна страница, която съдържа стуктурни елементи като: СУ „Св. Климент Охридски”, факултет, катедра; жанр (курсова работа), учебна дисциплина, име и фамилия на студента, факултетен номер, курс на обучение, образователно-квалификационна степен (бакалавър, магистър); форма на обучение (редовна, задочна, дистанционна); научна степен и звание, име и фамилия на преподавателя; град и година на написване на работата.

Курсовата работа се структурира като задължително съдържа: обосновка на избора на темата или мотивация; актуалност и значимост на избраната тема, която предварително е консултирана с преподавателя; обект и предмет на изследване; хипотеза; методи на изследване; резултати от проучаването или изследването; изводи и обобщения/заключение; библиография или използвани източници; приложение (ако бъде преценено, че това е необходимо); съдържание.

Цитирането в текста става по един от следните два начина:
1. Цитатът се поставя в кавички и след него в скоби се изписва фамилното име на автора, година на издаване, двоеточие и страницата, от която е взет цитатът).
Например:
“Психолингвистът Дан Слобин разграничава специална форма на мислене – мислене за говорене” (Воденичаров 2003: 15).

2. При този случай цитирането става като в края на цитата се отива на Insert, Foot Note и под линия на съответната страница се изписва фамилно име, съкратено лично име, заглавие на публикацията, място на публикуване, година на публикуване, номер на страницата, от която е взет цитатът.
Например:
Богданов, Б. История на старогръцката култура, С., 1989., 15.
Ако цитатът продължава на другата страница, се изписва по следния начин:
Богданов, Б. История на старогръцката култура, С., 1989, 15-16.

Уточнение:
За повече информация: Мавродиева, И. Академично писане, изд. Сема РШ, С., 2005.

Оформянето на библиография става по един от следните три начина:
1. Пълно изписване на фамилното име, съкращаване на личното име, пълното название на научния труд, място на издаване, година на издаване.
Например:
Бижков, Г. Дипломната работа не е лесна работа, но с компютър и интернет…, УИ “Св.Кл.Охридски”, С., 2002.
Lisikar, R., Pettit, J., Flatley, M. Basic Business Communication, IRWIN, Burr Ridge, Illinois, Boston, Massachusetts, Sydney, Australia, 6th ed., 1993.

2. Първо се изписва фамилното име на автора, съкращение на личното име, заглавието на публикацията, място и дата на издаване (не се включва издателство).
Например:
Богданов, Б. История на старогръцката култура, С., 1989.

3. Фамилно име, съкращаване на първото име, в кръгли скоби годината на публикуване, наименование на публикацията, място на издаване и издателство.
Например:
Labov, W. (1972). Language in the Inner City. Philadelphia: University of Philadelphia Press.

4. Интернет източниците се цитират по следния начин:
Л. Кирова дефинира интернет като “комуникативна инфраструктура, която е способна да генерира нови медии – електронна поща, чат, дискусионни групи, електронно публикуване, основани на писмена речева дейност в различен жанров формат.” Авторката използва термина компютърно опосредствана комуникация, която е нов тип общуване между хората; тя е индиректно, от дистанция, без визуален и аудио контакт. (
http://liternet.bg/publish3/lkirova/digraphia.htm).
Хил: Hill, D.Mark. Oral Presentation Advice.
http://www.cs.wisc.edu/~markhill/conference-talk.htm

Важно: Накрая в скоби се посочва последната дата на ползване на източника/електронния ресурс.

Уточнение:
За повече информация: Мавродиева, И. Академично писане, изд. Сема РШ, С., 2005.

Изисквания за оформяне на текста:

Шрифт: Times New Roman – Font Size 12.

Студентските разработки се изпращат напосочения в блога e-mail като форматът може да бъде:
1. за текстови файлове – Word, pdf.
2. за презентации – ppt., pps.- Slide Show.

Не се допускат до изпит студентите, които не са предали/изпратили разработките си според горепосочените изисквания и в срока, указан от преподавателя и обявен чрез администрацията на СУ „Св. Климент Охридски” и служителите в съответния факултет или катедра.

Консултации при подготовката на студентските разработки се дават в приемното време или чрез електронна кореспонденция на посочения в блога e-mail.

Студентите получават допълни указания и образци по време на обучението на Word или pdf. формат, или презентации на pps. на e-mail, който е създаден за ползване от курса или групата.

Няма коментари: