събота, 2 февруари 2008 г.

Указания за студентите, изучаващи "Бизнес комуникация"

Указания за студенти, изучаващи „Бизнес комуникация”

Изпитът на студентите включва: две писмени разработки и устен изпит по конспекта. Курсовата работа е задължителна, а студентът може да избира между 2 и 3 задача, описани по-долу, всяка от които с обем до 5 страници.
1. Курсова работа – 10 страници.
2. Сценарий на:
- интервю за работа от позицията на работодател;
- интервю за работа от позицията на кандидат за работа;
- оперативка;
- заседание;
- бизнес конференция;
- бизнес семинар;
- други формати на бизнес срещи.
или
мотивираща, информираща, инструктираща, критикуваща реч, тост.
3. Изследователска студентска работа - анализ на бизнес конференция, бизнес семинар и др.

Указания за написване на видовете речи
1. Избира се род, вид или подвид и той се изписва.
2. Повод, събитие, място на речта в бизнес събитието, сценария, процедурата, регламента.
3. Комуникативни цели.
4. Планирани реторически средства и предполагаем ефект.

Четирите точки, посочени по-горе, са задължителна част от тази разработка, заедно с текстовете на речите.

Указания за анализ на бизнес конференция, бизнес семинар и други формати на бизнес срещи.
1. Комуникативна ситуация. Място и време на провеждане на бизнес събитието, повод, процедура, регламент.
2. Комуникативна роля на комуникатора.
3. Аудитория, участници.
4. Реторични фигури и похвати. Ситуативна употреба, уместност и ефективност.
5. Аргументация. Видове аргументи. Източници на аргументите.
6. Уместност и ефективност на аргументите.
7. Неезикови средства, използвани от участниците. Видове. Ефективност. Уместност. Персонални грешки.
8. Манипулативни тактики и механизми, използвани от участниците.
9. Интеркултурни особености, ако има такива.
10. Други особености на участниците.

Анализираните делови срещи се представят заедно с анализа. Ако е ползван аудио- или видеозапис и той може да бъде представен, също се прилага към анализа. Ако аудио- и видеозаписите са публикувани в сайтове, портали, блогове и др., се изписва точно откъде са взети с оглед възможността преподавателят и проверяващият да имат представа какво точно се анализира.


Виж: полезни връзки за намиране на текстове, аудио- и видеозаписи за анализ на речи, конференции, семинари, предавания и др.

Възможни теми за курсови работи:
1. Видове бизнес комуникация.
2. Писмена бизнес кореспонденция.
3. Бизнес етикет.
4. Етикет в мрежата.
5. Интервю за работа. Видове. Участници. Видове въпроси. Тенденции.
6. Вземане на управленски решения при диалогични форми.
7. Вземане на решение при дефицит на време.
8. Делови срещи. Видове. Участници. Сценарии.
9. Заседание.
10. Събрание.
11. Оперативка.
12. Конференция. Видове. Видеоконференция.
13. Семинар. Функции. Сценарий.
14. Видове речи в бизнеса.
15. Интеркултурни различия.
16. Промоция.
17. Бизнес презентация.
18. Продуктова презентация.
19. Аргументация по време на делова среща. Видове аргументи. Подготовка.
20. Реторични похвати по време на делова среща. Класификации. Подготовка. Уместно използване.
21. Манипулативни техники по време на делови срещи.
22. Други формати на делови срещи.

Няма коментари: