четвъртък, 31 януари 2008 г.

Указания за студенти, изучаващи "Публична реч", ВО, ФЖМК

 1. Указания за студенти, изучаващи „Публична реч”, специалност Връзки с обществентостта, ФЖМК

  Изпитът на студентите задочно обучение включва:
  Курсова работа – 10 страници.
  Текст на реч, написана от студента и представяне на реторичната ситуация – 2-3 страници.
  Анализ на реч – 3-4 страници.

  Указания за написване на реч
  1. Избира се род, вид или подвид и той се изписва.
  2. Повод, събитие, място на речта в събитието, сценария, процедурата, регламента.
  3. Ораторски цели.
  4. Планирани реторически средства и предполагаем ефект.
  5. Връзка реторика – връзки с обществеността.

  Петте точки, посочени по-горе, са задължителна част от тази разработка, заедно с текста на речта.

  Указания за анализ на реч
  1. Реторическа / комуникативна ситуация, в която е произнесена речта. Място, време, събитие, повод, процедура, регламент.
  2. Социална/комуникативна роля на оратора.
  3. Аудитория, пред която се произнася.
  4. Род, вид или подвид според реторическите класификации и въз основа на публикации на проф. Ведър, проф. Руменчев, проф. Александрова и доц. Мавродиева – по избор.
  5. Увод, основна част, заключение. Обръщения.
  6. Реторични фигури и похвати. Ситуативна употреба, уместност и ефектвност.
  7. Аргументация. Видове аргументи. Източници на аргументите. Уместност и ефективност на аргументите.
  8. Неезикови средства, използвани от оратора. Видове. Ефективност. Уместност. Персонални грешки.
  9. Манипулативни тактики и механизми, използвани от оратора.
  10. Интеркултурни особености, ако има такива.
  11. Други особености на оратора.

  Анализираната реч се представя заедно с анализа. Ако е ползван аудио- или видеозапис и той може да бъде представен, също се прилага към анализа. Ако аудио- и видеозаписите са публикувани в сайтове, портали, блогове и др., се изписва точно откъде са взети с оглед възможността преподавателят и проверяващият да имат представа какво точно се анализира.


  Виж: полезни връзки за намиране на текстове, аудио- и видеозаписи за анализ на речи, конференции и др.


Няма коментари: